Opportunity

Opportunity

วิเคราะห์โอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น ว่าสามารถปิดการขายสำเร็จ หรือปิดการขายล้มเหลวที่ขั้นตอนไหน พร้อมระบุเหตุผลของการปิดการขายด้วยว่าเพราะอะไร ? เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายในอนาคต

พยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)

ช่วยในการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) และติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้ทราบว่าโอกาสที่จะปิดการขายสำเร็จมีความเป็นไปได้มากเท่าไหร่

พยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)

ระบบแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert)

มีระบบแจ้งเตือนเมื่อลูกค้ารายใหญ่มียอดที่คาดว่าจะปิดการขายสูงไปยังผู้บริหารและคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไม่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปโดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ หรือแก้ปัญหาให้กับพนักงานขาย

ระบบแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert)

วิเคราะห์แหล่งที่มา (Lead Source)

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแหล่งที่มาไหนสามารถปิดการขายได้มาก หรือ น้อย เพื่อวางแผนทำการตลาดได้ตรงจุด

วิเคราะห์แหล่งที่มา (Lead Source)

อ้างอิงข้อมูลไปเปิดใบเสนอราคา

สามารถอ้างอิงข้อมูลในโอกาสทางการขาย ไปเปิดเอกสารเสนอราคาเพื่อให้พนักงานเปิดเอกสารใบเสนอราคาได้รวดเร็วขึ้น

อ้างอิงข้อมูลไปเปิดใบเสนอราคา
 393
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์