ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Brochure Brochure

Brochure CRM Ultra 1.98 MB Download

การติดตั้ง การติดตั้ง

ความต้องการของระบบ 297 KB Download
คู่มือการติดตั้ง CRM Ultra 668 KB Download
คู่มือการติดตั้ง SQL Server 2017 000 MB Download

คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตั้งค่าระบบ 000 MB Download
คู่มือระบบ Customer Management 000 MB Download
คู่มือระบบ Activity Management 000 MB Download
คู่มือระบบ Sales Force Automation 000 MB Download
คู่มือระบบ Approve Center 000 KB Download
คู่มือระบบ Reports Analysis 000 MB Download
คู่มือระบบ Dashboards & KPI 000 KB Download

โปรแกรมเสริม โปรแกรมเสริม

Microsoft SQL2017 1.21 GB Download
Microsoft .NET Framework 7.0.10 104 MB Download
IIS URL Rewrite Module 5.20 MB Download

 146
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์