Sales Force Automation

Sales Force Automation

Sales Force Automation

ระบบที่ช่วยในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย โดยสามารถติดตามการทำงานของพนักงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ในการขายได้อย่างชัดเจน ว่าจะสามารถปิดการขายได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายต่อพนักงานขายแต่ละรายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการปิดการขายสั้นลง รวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวัน เนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น การสูญเสียลูกค้าน้อยลง ทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Sales Force Automation

Sales Target

Sales Target คือ เป้าขายที่ทางองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจได้มีการ กำหนดยอดขายไว้ โดยอาจจะมีการมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย ดำเนินการต่อในการวางแผนเป้าขายเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี ให้กับทีมขายและเซลส์แต่ละคน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และมีบทบาทสำคัญหรือช่วยกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มสูง

Sales Target

Opportunity

Opportunity หมายถึง โอกาสที่จะขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้า เราจะทำการบันทึกเป็น Opportunity โดยมีรายละเอียดที่จะทำการบันทึก เช่น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย จำนวนเงินที่คาดว่าจะปิดการขายได้ สถานะของโอกาสการขายได้ (Opportunity Stage) คุณสามารถนำ Opportunity มาใช้เป็นเครื่องมือของพนักงานขายในการเก็บประวัติการติดต่อหรือสถานะของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถใช้ Opportunity เพื่อติดตามการขายและดูภาพรวมการขายที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ปิดการขายไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอะไร เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขายในอนาคต

Opportunity

Quotation

การทำใบเสนอราคาเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปิดการขาย ลูกค้าต้องการใบเสนอราคาที่ถูกต้องและรวดเร็วจากเรา ใบเสนอราคาที่ดีต้องมีความสวยงามได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Quotation

Sale Order

การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าสั่ง หรือการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ก่อนที่จะมีการออกใบส่งของหรือใบกำกับภาษีต่อไป

Sale Order ใบสั่งขาย

Deposit

บันทึกรายการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย สามารถอ้างอิงไปตัดยอดใบแจ้งหนี้ หรือรายการรับชำระได้ทั้งแบบเต็มจำนวน และบางส่วน

Deposit เงินมัดจำ

Invoice

ใบกำกับภาษี / Invoice เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการกันเรียบร้อยแล้วเอกสารเหล่านี้จะส่งไปให้กับผู้ซื้อสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินต่อไป

Invoice ใบกำกับภาษี

Receipt

รับชำระเงิน / Receipt เป็นหลักฐานแสดงสถานะการชำระเงินของลูกค้า โดยอ้างอิงเอกสารใบแจ้งหนี้ ซึ่งสามารถจ่ายเต็มงวดเดียวหรือแบ่งจ่ายได้ ดังนั้นเมื่อได้รับการชำระเงินจากลูกค้า พนักงานขายหรือฝ่ายบัญชีจะทำบันทึกรับชำระลงระบบ อ้างอิงกับเอกสารใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า และพิมพ์ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้าในลำดับถัดไป

Receipt รับชำระเงิน
 1339
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์