Deposit

Deposit

บันทึกรายการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย

อ้างอิงไปหักจากยอดการขายหรือยอดรับชำระหนี้

สามารถอ้างอิงเงินเอกสารรับเงินมัดจำไปหักจากยอดการขายสินค้าหรือยอดการรับชำระหนี้ได้ โดยสามารถหักได้ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน

อ้างอิงไปหักจากยอดการขายหรือยอดรับชำระหนี้

กำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของวันที่วางเงินมัดจำได้

สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของการวางเงินมัดจำที่มีการตกลงเงื่อนไขไว้ โดยโปรแกรมจะคำนวณวันที่ที่หมดอายุให้อัตโนมัติ

กำหนดระยะเวลาวันที่สิ้นสุดของวันที่เงินมัดจำได้
 287
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์