Approve Center

1 รายการ
การอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ที่พนักงานได้ส่งใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อเข้ามารอการอนุมัติก่อนจัดส่งให้ลูกค้าหรือเจ้าหนี้
93 ผู้เข้าชม
172 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์